Το έργο

Η Πράξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Περίοδος υλοποίησης

Το έργο υλοποιήθηκε από 1/7/2012 έως 15/11/2014

 

Περιοχή παρέμβασης Πράξης

Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

 

Στόχος της πράξης

Στόχος της πράξης είναι η στήριξη των ατόμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

 

Επιμέρους στόχοι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελούν:

  • η στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση 70 ανέργωντης περιφερειακής ενότητας Λάρισας κατά προτεραιότητα απολυμένων (επιχειρήσεων των κλάδων που βρίσκονται σε ύφεση)  με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές τους καθώς και η τοποθέτησή τους σε κατάλληλες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα προβλέπεται:
  •  η απασχόληση 58 ωφελουμένων ΕΚΟ σε επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, της περιφερειακής ενότητας Λάρισας
  •   η ίδρυση επιχειρήσεων από 12 ωφελούμενους σε αντικείμενα που συναρτώνται με εξειδικεύσεις που αυτοί διαθέτουν
  •   η επιμόρφωση 10 εκ των ωφελουμένων ως χειριστές ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ)

 

  •   η ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην οποία θα συμμετέχουν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις καθώς και κατά περίπτωση υπερτοπικούς (εθνικούς, περιφερειακούς) φορείς και μηχανισμούς. Στόχος αυτής της διακυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η δράση της και μετά τη λήξη του έργου. Η διακυβέρνηση αυτή θα αποσκοπεί :
  •   στην βέλτιστη δυνατή σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας,
  •   στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,
  •   στην επίλυση προβλημάτων σε θέματα απασχόλησης

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καταπολέμηση της ανεργίας και η κοινωνική ένταξη 70 ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη.


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση