Σύνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Η σύνθεση της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου. Οι εταίροι της Α.Σ. αφενός διαθέτουν σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε Έργα συναφή με το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρέμβασης , αφετέρου αντιπροσωπεύουν – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – τις ομάδες στόχο του Σχεδίου καθώς και τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους από τον κόσμο των επιχειρήσεων.

 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν ως εταίροι:

*       Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

                     (Συντονιστής Φορέας) – www.sthev.gr

*       Περιφέρεια Θεσσαλίας  - www.pthes.gov.gr

*       Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 

         www.uth.gr

*       Ινστιτούτο Εργασίας Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) -  

                     www.inegsee.gr   www.inegseethes.gr

*       Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» (ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ) - www.thessis.gr

*       Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ) –     

         www.dynamiki.gr

                  *       Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ) - www.entre.gr


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση