Προκήρυξη

2η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

http://syn-ergasia.net/

Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανέργους στα όρια της φτώχειας,  μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και ανέργους οικονομικούς μετανάστες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. 

Απαραίτητες πληροφορίες για την Πράξη και τη διαδικασία συμμετοχής:

1.       Στόχος της Πράξης

Στόχος της πράξης είναι η στήριξη των ατόμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Περιοχή παρέμβασηςορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

2.  Φορέας Υλοποίησης

Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία»που λειτουργεί με τη μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω 7 Εταίροι:

 • Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) (Συντονιστής Φορέας)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ινστιτούτο Εργασίας Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
 • Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» (ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ)
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ)

3. Ωφελούμενοι

Η Πράξη αφορά σε  70 άνεργους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-     να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και

-      να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πρώην Νομαρχία Λάρισας) και

-      να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ)

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Μετανάστες

4. Δράσεις  - Περιεχόμενο της Πράξης

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Για τους ωφελούμενους θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες πληροφόρησης – συμβουλευτικής – υποστήριξης:

 • Συμβουλευτική (20συνεδρίες ατομικές και ομαδικές) για 70  ωφελούμενους  που θα επιλεγούν με σκοπό να τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης (58 ωφελούμενοι) και να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (12 ωφελούμενοι)
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (BusinessPlan) για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των ωφελουμένων κατά τους 3 πρώτους μήνες είτε μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας είτε μετά την έναρξη της λειτουργίας των ατομικών τους επιχειρήσεων

Κατάρτιση

Για τους ωφελούμενους θα πραγματοποιηθούν τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

 • «Κατάρτιση σε θέματα τυποποίησης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων», συνολικής διάρκειας 160 ωρών για 20 ωφελούμενους
 • «Κατάρτιση σε θέματα τυποποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων» συνολικής διάρκειας 160 ωρών για 20 ωφελούμενους
 • «Κατάρτιση σε θέματα ολικής ποιότητας μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων», συνολικής διάρκειας 150 ωρών για 18 ωφελούμενους
 • «Κατάρτιση σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων», συνολικής διάρκειας 150 ωρών για 12 ωφελούμενους
 • «Επιμόρφωση σε θέματα χειριστών ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ)» συνολικής διάρκειας 25 ωρών για 12 ωφελούμενους

Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται επίδομα για τους καταρτιζόμενους 6€ ανά ώρα

Επίσης για την εξυπηρέτηση των στόχων της Πράξης θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 • Συμβουλευτική και συναντήσεις με εργοδότες που θα προσλάβουν ωφελούμενους
 • Μελέτη αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης
 • Συντονισμός και διαχείριση του Σχεδίου Δράσης
 • Δημοσιότητα  - Ευαισθητοποίηση (έντυπο υλικό, ημερίδες, ανακοινώσεις και δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης κ.λ.π.)
 • Δικτύωση (δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης και δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις σε περιφερειακό επίπεδο)

5. Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελούμενων – Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» προσκαλεί τους ωφελουμένους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

α) Να είναι άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

γ) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων

       -      Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το σημερινό όριο φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών 

-      Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

-      Μετανάστες

Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες- μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια  του οικονομικού μετανάστη, περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους (2012) ή βεβαίωση από την εφορία περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

(Για την περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από την πρόνοια).

7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας – επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχει)

 

Επιπλέον για την ομάδα «Μετανάστες» απαιτείται: 

1. Άδεια παραμονής σε ισχύ

 

Σημείωση: Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

6. Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων/συμμετεχόντων στις δράσεις των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.  

7. Πληροφορίες – Παραλαβή και υποβολή αιτήσεων  - Προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη, να παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην έδρα της Α.Σ. «Δίκτυο Συνεργασία», που στεγάζεται στα γραφεία του ΣΘΕΒ (Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, 413 35, Λάρισα, 2ος όροφος – τηλ. 2410 555272 – fax2410 555509, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , website: http://syn-ergasia.net/)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής από 18/12/2012  έως 10/01/2013.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία»

 

Απόστολος Δοντάς

Πρόεδρος Δ.Σ.

 • -  Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία ευπαθούς κοινωνικά ομάδας/ υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής (απόρριψη όσων αιτήσεων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση)
 • -  Διενέργεια συνεντεύξεων από τα στελέχη της συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις
 • -  Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή επιλογής ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Α.Σ., η οποία θα κάνει και την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
 • -  Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και στην Αναθέτουσα Αρχή και ανάρτησή τους στον χώρο του συντονιστή εταίρου.

Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση