Ωφελούμενοι

Αριθμός ωφελουμένων

Η προτεινόμενη πράξη έχει προγραμματιστεί για 70 ωφελούμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν                     αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  •   να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και
  •   να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας και
  •   να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ)
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Μετανάστες

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

α) Να είναι άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

γ) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα εκείνα με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το σημερινό όριο φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών

 

  • Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

  • Μετανάστες

Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες- μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια  του οικονομικού μετανάστη, περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών.


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση