Δράσεις

ΔΡΑΣΗ 1: Μελέτη - Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Πραγματοποιήθηκε Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μέσα από την οποία αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
Αρχική μελέτη για την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στην Π.Ε. Λάρισας - Επικαιροποιημένη μελέτη

ΔΡΑΣΗ 2: Ενέργειες Δικτύωσης

Δ.2.1. Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των εταίρων της Α.Σ. έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος.
Παράλληλα θα αξιοποιηθεί για α) τη διασύνδεση με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς καθώς και άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και β) τις ανάγκες δράσεων διάδοσης και ευαισθητοποίησης. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας στη σημερινή πραγματικότητα διευκολύνει ιδιαίτερα συναφείς ενέργειες.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δ.2.2. Δικτύωση τοπικών φορέων
Περιλαμβάνει τη διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Θα προετοιμαστούν και θα υλοποιηθούν συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης, στοχευμένες συναντήσεις εκπροσώπων των εταίρων, τοπικών φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, κ.α. Για την καλύτερη λειτουργία των δράσεων τοπικής δικτύωσης θα οργανωθεί θεματικό δίκτυο –ομάδες εργασίας πάνω στον ακόλουθο θεματικό άξονα: σύνδεση πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Λάρισας με μεταποίηση και επιχειρηματικότητα.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δ.2.3. Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (ΑΣ) και Περιφερειακών φορέων
Θα γίνουν ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν τη διοργάνωση workshops, study visits, την εκπόνηση οδηγών και άλλου υποστηρικτικού υλικού, τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας, κλπ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, παραγωγή έντυπου υλικού, περιφερειακά θεματικά εργαστήρια και δικτύωση Α.Σ. με τη συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, με βασικό στόχο προτάσεις και στρατηγικές ευρείας κλίμακας για την απασχόληση και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Προτείνεται θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Σύνδεση μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με απασχόληση και ανάπτυξη»
Εταίρος που υλοποιεί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΔΡΑΣΗ 3: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Δ.3.1. Μονάδα ενημέρωσης και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων
Στα πλαίσια της Δράσης πρόκειται να υλοποιηθούν δύο (2) ημερίδες ευαισθητοποίησης και διάδοσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Συγκεκριμένα η κεντρική ημερίδα ευαισθητοποίησης θα γίνει στην Λάρισα και η δεύτερη ενδιάμεση ημερίδα σε επαρχιακή πόλη με επιλογή της Α.Σ. με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των ομάδων στόχου για την εξέλιξη του έργου αλλά και την προσέγγιση – ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων. Η εμπειρία του φορέα εγγυάται την επιτυχία των ενεργειών διάδοσης και ευαισθητοποίησης.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δ.3.2. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και ομάδων στόχου
Ενταγμένη στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης κοινού και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου είναι η λειτουργία ομάδας ενημέρωσης και η διοργάνωση μιας (1) διευρυμένης τελικής ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου, καθώς και συναντήσεων.
Εταίρος που υλοποιεί: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δ.3.3. Παραγωγή και διάθεση εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης
Στα πλαίσια της Δράσης είναι η προβολή του προγράμματος μέσω σωστά σχεδιασμένων εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού για την πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων/ ομάδων  στόχου και της ευρύτερης κοινωνίας. Το έντυπο υλικό ευαισθητοποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο για τις διαδικασίες ευαισθητοποίησης και διάδοσης. Η προσπάθεια της Α.Σ. και των εταίρων επικεντρώνεται στη διανομή τους, με στόχο την ευρύτερη διάχυση των στόχων της Πράξης, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Στα πλαίσια της Δράσης θα παραχθούν:
-    Δύο (2) έντυπα, ένα ευαισθητοποίησης του κοινού και των ομάδων στόχου
-    Μία (1) αφίσα διάδοσης
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δ.3.4. Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας και στοχευμένες δράσεις
Θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της δύναμης των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση αξιών και στάσεων. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ανθρώπων των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, έντυπα κ.α.) θα συμβάλλει στην καλύτερη διάχυση των στόχων του έργου, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Θα γίνουν:
-Δύο (2) Καταχωρήσεις και άρθρα στον τοπικό και περιφερειακό τύπο
-Δύο (2) Ραδιοφωνικό μήνυμα
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δ.3.5. Ανάπτυξη helpdesk πληροφόρησης και ενημέρωσης
Το "Helpdesk" έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των ωφελουμένων, των επιχειρήσεων και του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης. Στα πλαίσια αυτά θα υπάρχει δυνατότητα για κατάλληλη διαρκή πληροφόρηση σε θέματα ανάπτυξης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης και κατάρτισης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των ενεργειών.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

ΔΡΑΣΗ 4: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης
Ο Συντονιστής Φορέας στα πλαίσια της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης, έχει αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν τον συντονισμό και διαχείριση του συνολικού έργου σε συνεργασία με τους εταίρους της Α.Σ.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

ΔΡΑΣΗ 5: Κατάρτιση σε θέματα τυποποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 160 ώρες, εκ των οποίων οι 80 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής, για 20 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου. Στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται επίδομα καταρτιζομένων 6€ ανά ώρα.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

ΔΡΑΣΗ 6: Κατάρτιση σε θέματα τυποποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 160 ώρες, εκ των οποίων οι 80 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής, για 20 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου. Στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται επίδομα καταρτιζομένων 6€ ανά ώρα.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

ΔΡΑΣΗ 7: Κατάρτιση σε θέματα ολικής ποιότητας μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
Θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 150 ώρες, εκ των οποίων οι 78 ώρες είναι θεωρία και οι 72 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής, για 18 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου. Στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται επίδομα καταρτιζομένων 6€ ανά ώρα.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

ΔΡΑΣΗ 8: Κατάρτιση σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων
Θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 150 ώρες, εκ των οποίων οι 78 ώρες είναι θεωρία και οι 72 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε 12 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου. Στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται επίδομα καταρτιζομένων 6€ ανά ώρα.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

ΔΡΑΣΗ 9: Επιμόρφωση σε θέματα χειριστών ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ)
Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 25 ώρες, εκ των οποίων οι 15  ώρες είναι θεωρία και οι 10 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε  12 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

ΔΡΑΣΗ 10: Ενέργειες Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής, Υποστήριξης

Δ.10.1. Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής
Η Δομή Συμβουλευτικής που υλοποιείται από το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε., απευθύνεται συνολικά σε 70 ωφελούμενους των ομάδων στόχου (50 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, 10 μετανάστες & 10 άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών).
Η Συμβουλευτική αφορά ενέργειες ή υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης προς άτομα ή κοινωνικές ομάδες για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Επίσης αφορά ενέργεια ή δέσμη ενεργειών για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και από την κοινωνία. Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Εταίρος που υλοποιεί: Ινστιτούτο Εργασίας Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

Δ.10.2. Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας αποτελεί ξεχωριστή δράση για το προτεινόμενο έργο καθώς η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στοχεύει στο να αναδείξει σε σημαντικό βαθμό την επιχειρηματικότητα ως βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα για τις ομάδες στόχο καθώς μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα όχι μόνο για τους ωφελούμενους, αλλά και για την ευρύτερη τοπική οικονομία. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος των δομών συμβουλευτικής, δηλαδή να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα του παραγωγικού ιστού της περιοχής της Π.Ε. Λάρισας και επιπλέον θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης η δομή θα υποστηρίξει συμβουλευτικά δώδεκα (12) ωφελούμενους/ες του προγράμματος για να βοηθηθούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού τους πνεύματος σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης που επιθυμούν, ενώ θα εκπονηθούν δώδεκα (12) επιχειρηματικά σχέδια
Εταίρος που υλοποιεί: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΑΝΕΠ)

Δ.10.3. Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και mentoring εργοδοτών
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διευκόλυνση εισόδου των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Κεντρικός σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόσληψη των εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά μόνο τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν σε νέες θέσεις εργασίας.
Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται στελέχωση με έμπειρους συμβούλους υψηλής τεχνογνωσίας ως διαμεσολαβητές στη διαδικασία διερεύνησης αναγκών και προοπτικών επιχειρήσεων και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα διαφορετικότητας και κοινωνικής ευθύνης.
Η Συμβουλευτική (mentoring) εργοδοτών περιλαμβάνει επίσης πληροφόρηση για σειρά χρήσιμων θεμάτων, νομοθεσίας, καινοτομίας, προγραμμάτων, καθώς και προτάσεις ένταξης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, προαγωγής του προσωπικού, ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο περιβάλλον της επιχείρησης, ευκαιρίες χρηματοδότησης κ.α.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΙΣ

Δ.10.4. Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους
Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις θα προωθηθούν προτάσεις και λύσεις που ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους αλλά και στην ομαλή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον.
Θα υπάρξει υποστήριξη εργοδότη σε θέματα ανάπτυξης της επιχείρησης όπως: προώθηση πωλήσεων, ένταξη καινοτομίας κ.α. σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΙΣ


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση