Μήνυμα Προέδρου Α.Σ.

Η πρωτοφανής και παρατεταμένη οικονομική ύφεση  έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και έχει σημαντικό αντίκτυπο στους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας.

 

Το ανησυχητικό φαινόμενο της ανεργίας, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, απαιτεί τη συστράτευση τόσο της Πολιτείας όσο και των τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, εργαζομένων και εργοδοτών για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

 

Στα πλαίσια αυτά η Δράση με τίτλο "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες" στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με τίτλο "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών", αποτελεί μέτρο ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και εφαλτήριο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και τη δημιουργία επιχειρήσεων από ανέργους στην περιοχή μας.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» έχοντας αναλάβει την Πράξη με τίτλο «Συνεργασία» έχει ως στόχο, μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση τοπικών φορέων όπως σύνδεσμοι επιχειρήσεων, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, την κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας με κατάλληλα προετοιμασμένους ανέργους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας.

 

Απόστολος Ηλ. Δοντάς

Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Δίκτυο Συνεργασία"


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση